ZÁPOR V NEMČINE – Verneinung, Negation

V nemčine môžeme zápor vyjadriť niekoľkými spôsobmi, rovnako ako v slovenčine. 1/ NEIN – nie Bist du müde? → Nein, ich bin nicht müde. Gehst du heute nach Hause? → Nein, ich bleibe hier. 2/ NICHT – ne- Pomocou slovíčka nicht popierame sloveso a stojí hneď za ním. Vo vete býva často na konci, pri … Čítať viac

PRÍTOMNÝ ČAS SLOVIES – Das Verb im Präsens

Časovanie slovies v nemčine si rozdelíme na pravidelné a nepravidelné slovesá. Povieme si aj tvary pomocných slovies haben a sein. A. ČASOVANIE PRAVIDELNÝCH (slabých) SLOVIES Slovenský neurčitok sa končí na -ť (pracovať), nemecký väčšinou na -(e)n (arbeiten, segeln, meistern). Pri časovaní odtrhneme koncovku neurčitku, čím dostaneme kmeň slovesa a k nemu pridávame koncovku danej osoby. … Čítať viac

DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE / Skloňovanie nemeckých prídavných mien

Prídavné meno bližšie určuje podstatné meno, ku ktorému patrí. Pri jeho skloňovaní v nemčine nás zaujíma rod, číslo a pád podstatného mena a tiež jeho umiestnenie, a síce či sa nachádza v prísudku/doplnku alebo prívlastku, prípadne či je pred ním člen a aký. Takže sa buď neskloňuje, alebo sa deklinuje silno, slabo alebo zmiešane. V … Čítať viac

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB V NEMČINE / Das Imperativ

Rozkazovací spôsob sa používa na vyjadrenie výzvy, rozkazu, prosby, napomenutia, či varovania.

JEDNOTNÉ ČÍSLO – 2. osoba

Tvoríme ho pridaním koncovky –e ku kmeňu slovesa.
Osobné zámeno du vypúšťame.
Kmeň vytvoríme:

  1. odtrhnutím koncovky –(e)n od neurčitku alebo
  2. odtrhnutím koncovky –st.

    Čítať viac

DAS PASSIV / Trpný rod v nemčine

Trpný rod sa v nemčine používa oveľa častejšie ako v slovenčine. Používame ho vtedy, keď je dôraz na činnosti, nie na osobe, ktorá ju vykonáva. Činiteľ nás nezaujíma,  nie je dôležitý alebo známy, prípadne je zrejmý. Aj chceme činiteľa deja predsa len uviesť, urobíme tak pomocou predložky durch. Trpný rod sa v nemčine tvorí pre všetky časy a tvoria … Čítať viac

DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE nach den Pronomen/ Skloňovanie nemeckých príd. mien po zámenách

Koncovky nemeckých prídavných mien po neurčitých zámenách/číslovkách atď. bez použitia člena. JEDNOTNÉ ČÍSLO ako po určitom člene – der, die, das aller derjenige derselbe dieser jener jeder mancher solcher welcher ako po neurčitom člene – ein, eine, ein ein solcher/solch ein irgendein kein manch ein welch ein privlastňovacie zámená (mein, dein, sein…) MNOŽNÉ ČÍSLO: –E … Čítať viac