DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE / Skloňovanie nemeckých prídavných mien

Prídavné meno bližšie určuje podstatné meno, ku ktorému patrí. Pri jeho skloňovaní v nemčine nás zaujíma

  • rod,
  • číslo a
  • pád podstatného mena

a tiež jeho umiestnenie, a síce či sa nachádza

  • v prísudku/doplnku alebo
  • prívlastku, prípadne
  • či je pred ním člen a aký.

Takže sa buď neskloňuje, alebo sa deklinuje silno, slabo alebo zmiešane.

V závislosti od rodu, čísla a pádu by vždy mali byť prítomné nasledujúce „signálne“ koncovky – musia byť prítomné buď pri člene/zámene alebo pri prídavnom mene:

1. V PRÍSUDKU/DOPLNKU – neskloňuje sa

Toto je tá najľahšia alternatíva: prídavné meno sa nachádza až ZA podstatným menom a zachováva si svoj základný tvar, čiže nepriberá žiadne koncovky.

Du bist klug.
Er ist klug.
Wir sind klug.

2. BEZ ČLENA – silné skloňovanie

Člen v nemčine vyjadruje rod, číslo a pád podstatného mena. Ak chýba (= nulový člen), preberá túto funkciu prídavné meno, čiže práve jeho koncovky. Výnimkou je druhý pád (genitív) v mužskom a strednom rode, ktorý jednoznačne vyjadruje koncovka -s u podstatného mena, takže prídavné meno má koncovku -en namiesto -es.

Len na porovnanie sú v tabuľke uvedené aj tvary určitého člena – vidíme, že sa okrem 2. pádu zhodujú s koncovkami príd. mena:

Množné číslo je pre všetky rody rovnaké.

V množnom čísle sa rovnako skloňujú prídavné mená po einige, etliche, mehrere a viele, wenige a po číslovkách.

 3. PO NEURČITOM ČLENE – zmiešané skloňovanie

Podobné je skloňovanie aj po irgeindein, kein, in solcher/solch ein, manch ein, welch ein a privlastňovacích zámenách – tie množné číslo majú a skloňovanie je slabé – viď bod 4.

4. PO URČITOM ČLENE – slabé skloňovanie

Znakom slabého skloňovania je tu koncovka -en. Rod, číslo a pád podstatného mena určuje člen.

Podobne sa skloňujú prídavné mená po zámenách aller, dieser, jeder, jener, mancher, solcher, welcher.

V jednotnom čísle sa takto skloňujú prídavné mená po derjenige, derselbe.

V množnom čísle sa takto slabo skloňujú prídavné mená aj po privlastňovacích zámenách a po beide a keine.

============

V množnom čísle po manche, welche, irgendwelche a solche môže mať prídavné meno koncovky ako po určitom alebo nulovom člene, čiže je možný dvojtvar.

CVIČENIA: