ENGLISH CONDITIONALS / Anglické kondicionály

Použitím určitého kondicionálu vyjadrujeme, do akej miery vnímame podmienku (condition) ním vyjadrenú ako splniteľnú, realizovateľnú.

Reálnosť a nereálnosť podmienok

0. a 1. kondicionál vyjadrujú reálne podmienky, 2. a 3. nereálne.

Prehľad kondicionálov – vzorové vety

Rovnaká vzorová veta vo všetkých časoch.
(béžová tabuľka pre sloveso to be, žlté tabuľky sú pre ostatné slovesá):

Prehľad časov v anglických podmienkových vetách

Hovorí sa, že ak študent angličtiny zvládne kondicionály, je už na vcelku pokročilej úrovni.
Pýtate sa prečo? Lebo v podmienkových vetách sa používajú kombinácie viacerých časov,
ktorých používanie musí mať už viacmenej zautomatizované.

POZOR 1:
IF-ová veta môže stáť ako prvá alebo druhá, použite správne časy.

POZOR 2:
Nakoľko po IF nemôže ísť budúci čas, v 0. a 1. kondicionáli je prítomný čas,
ale do SJ ich prekladáme prítomným časom a budúcim časom:
0 – If I am… = Ak som…
1 – If I am… = Ak budem…

Podmieňovací spôsob

Namiesto would sa môžu v podmieňovacom spôsobe použiť modálne slovesá alebo ich opisy:

 • can, could, be able to,
 • may, might,
 • should,
 • have to…

Spojky

V podmienkových vetách sa môžu použiť nasledujúce spojky:

 • if = keby, ak
 • unless = ak nie, keby nie → viď POZOR nižšie
 • providing / provided that = za predpokladu, že
 • on condition that = pod podmienkou, že
 • in case that = v prípade, že; pre prípad, že
 • supposing / supposed that = dajme tomu, že; za predpokladu, že

POZOR: Spojka unless už obsahuje zápor, znamená ak ne-, takže ďalší zápor už do anglickej vety nedávame: They won’t let us leave unless we pay. = Nenechajú nás odísť, ak nezaplatíme

Nemýľte si podmienkové a časové vety. Pozor na rozdiel medzi IF a WHEN:

 • IF znamená, že niečo nie je isté:
  If he calls…
  Ak zavolá… (Možno zavolá, možno nie.)
 • WHEN znamená, že niečo isté je, len to istý čas potrvá:
  When I call…
  Keď zavolám (Isto zavolám, len ešte neviem kedy.)

V 3. kondicionáli sa môže spojka vynechať a podmet a prísudok si vymenia miesto (inverzia ako v otázke):
If I had been at home, … → Had I been at home,…

Interpunkcia

Pred spojkami (if, unless…) sa nedáva čiarka.
If you come, we’ll go to the cinema. x We’ll go to the cinema if you come.

Zmiešané kondicionály

Jednotlivé typy podmienkových viet sa môžu kombinovať/miešať, napr. 2. a 3. kondicionál:

If she had loved me,                       I wouldn’t be lonely now.
Keby ma bola milovala (v minulosti), nebol by som teraz sám.

V tomto prípade hoci sa prvá časť odohráva v minulosti, výsledok je v prítomnosti.

Ďalšie možnosti so vzorovými vetami viď TU.

Preklad

3. kondicionál v SJ väčšinou zjednodušujeme, namiesto keby som bol býval išiel, môžeme povedať keby som bol šiel.

Cvičenia:

0. KONDICIONÁL:

1. KONDICIONÁL:

2. KONDICIONÁL:

1. A 2. KONDICIONÁL:
3. KONDICIONÁL:
VŠETKY TYPY KONDICIONÁLOV V JEDNOM CVIČENÍ:

ZMIEŠANÉ KONDICIONÁLY:

 • doplňte správne tvary: 01, 02, 03, 04,
 • vyber správnu možnosť: 01, 02, 03, 04,
 • zmiešané rôzne: 01,

» » » Ďalšie články o anglických slovesách hľadaj v rozbaľovacom zozname napravo,
kategória A*GRAMATIKA » Slovesá.