PRÍTOMNÝ ČAS SLOVIES – Das Verb im Präsens

Časovanie slovies v nemčine si rozdelíme na pravidelné a nepravidelné slovesá. Povieme si aj tvary pomocných slovies haben a sein.

A. ČASOVANIE PRAVIDELNÝCH (slabých) SLOVIES

Slovenský neurčitok sa končí na (pracovať), nemecký väčšinou na -(e)n (arbeiten, segeln, meistern).
Pri časovaní odtrhneme koncovku neurčitku, čím dostaneme kmeň slovesa a k nemu pridávame koncovku danej osoby.

POZNÁMKY:

 • B – pri 2. osobe j.č. vypadáva „-s-“ z koncovky „-st„. Následkom toho je 2. a 3. osoba j.č. rovnaká a v texte ich od seba rozoznávame pomocou osobného zámena.
 • C – „e“ sa vkladá kvôli výslovnosti.
  Podobne sa časujú aj slovesá, ktorých kmeň sa končí na –m a –n, ktorému predchádza ďalšia spoluhláska (rechnen (počítať) – du rechnest, er rechnet).
  Ak je tou spoluhláskou -l alebo -r, „e“ sa nevkladá (lernen (učiť sa) – du lernst, er lernt)
 • vypúšťanie „-e-“ v 1. osobe j. č. pri slovesách, ktorých kmeň sa končí na -el:
  sammeln (zbierať) – ich sammle (nie sammele)
  segeln (plachtiť, plaviť sa) – ich segle (nie segele)

B. ČASOVANIE NEPRAVIDELNÝCH (silných) SLOVIES

Pri silných slovesách sa mení kmeňová hláska v 2. a 3. osobe j.č. spôsobom naznačeným v záhlaví tabuľky dolu:

Pomôcka pri časovaní: „časovačzapíš do okienka sloveso, ktoré chceš vyčasovať.

CVIČENIA

ONLINE:

Ak aj nerozumiete celé vety, doplňte len tvary slovies podľa osobného zámena a cvičenie si skontrolujte kliknutím na „Prüfen“, „Kontrolle“ a pod.

V TLAČENÝCH UČEBNICIACH:

 • Školní kurz gramatiky (INFOA 2008):
  lekcia 1, s. 8-9.
 • Cvičebnice německé gramatiky (POLYGLOT 2008):
  10. lekcia, s. 172