REPORTED SPEECH / Nepriama reč v angličtine

Reported speech alebo indirect speech je nepriama reč. Pomocou nej reprodukujeme slová inej osoby. V angličtine pri tomto procese treba dodržiavať určité pravidlá (časová súslednosť). Každopádne pri posunoch zohráva svoju úlohu aj logika, treba sa zamyslieť nad tým, kto, čo, kde, kedy a komu vlastne povedal.

V uvádzacích vetách používame podľa kontextu rôzne slovesá, napr. say, tell, ask, wonder atď.

Príklady:

Ak konverzácia práve prebieha, v uvádzacej vete sa môže použiť aj prítomný čas. Okrem toho sa môžu použiť aj iné časy.

ONE TENSE BACK – O jeden čas dozadu

Pozrime sa teraz na vyššie uvedené vety z hľadiska posunu časov (uvedené posuny platia rovnako pre jednoduché i priebehové časy):

Dajme si posuny časov v angličtine pri prevode priamej do nepriamej reči do jednoduchého grafu. V zmysle zásady „jeden čas dozadu“ to vyzerá takto:

ĎALŠIE POSUNY

Okrem času sa posúvajú aj:

 • zámená
  She said, „I will do it.“ → She said that she would do it.
 • výrazy označujúce miestočas

VÝNIMKY PRI POSUNOCH

 • Posun časov je voliteľný, ak fakt uvedený v priamej reči stále platí a je aktuálny, alebo ak súhlasíte s rečníkom. To znamená, že v tomto prípade časy môžeme, ale nemusíme posúvať.
 • Predminulý čas sa už nemá kam posúvať, tak ten zostáva nezmenený. Napr. I had done it.
 • Slovesá could, might, must, needn’t, ought to, should, used to a would sa zvyčajne neposúvajú.

REPORTOVANÉ NEPRIAME OTÁZKY

Pri nepriamych otázkach je:

 • slovosled ako v oznamovacej vete a
 • pomocné slovesá (do, does, did) sa vypúšťajú:

Pri reportovaných nepriamych otázkach sa pridáva ešte aj posun časov:

She asked, „Where do you live?“ → She asked where I lived.
He asked, „Will they do it?“ → He asked if they would do it.

Ak v otázke chýba opytovacie zámeno (why, where, what…), použije sa if/whether (či).

I asked, “Do you sing?“ → I asked if/whether she sang.

Po nepriamej otázke sa nedáva otáznik.

POSUN PRI ŽIADOSTIACH (Reported requests)

Pri žiadostiach nasleduje po uvádzacej vete to + neurčitok.
………….Go home. → He asked me to go home.

Ak je v žiadosti let’s,  použijeme buď gerundium alebo should.
………….Let’s have dinner. → He suggested having dinner.
                                        → He suggested that we should have dinner.

INTERPUNKCIA

Pozor na rozdielnu interpunkciu pri priamej reči:

 • V slovenčine používame na oddelenie uvádzacej vety dvojbodku, v angličtine čiarku.
 • V angličtine sú obidve úvodzovky hore.

Povedala: „Prídem zajtra.“ → She said, “I will come tomorrow.“

Pozor na čiarku v nepriamej reči:

 • Pred že sa čiarka dáva, pred that sa nedáva:

Povedala, že príde. → She said that she would come.

PREKLAD

Pri preklade anglickej nepriamej reči do slovenčiny nezabudnite uplatniť zásadu „o jeden čas dopredu“.

She said that she was hungry. → Povedala, že bola je hladná.

Anglické would sa podľa kontextu prekladá ako budúci čas alebo podmieňovací spôsob.

He said that he would leave. → Povedal, že odíde / by odišiel.

VIDEO:

CVIČENIA:

 • kladné vety: 01, 02, 03, 04,
 • kladné vety s výrazmi času: 01,
 • kladné vety s výrazmi miesta a času: 01,
 • nepriame otázky: 01, 02, 03,
 • nepriame otázky s výrazmi času: 01,
 • bez posunu časov, zmena zámen: 01,
 • bez posunu časov, zmena zámen a miest: 01,
 • rozkaz so záporom: 01,
 • prosby kladné: 01,
 • prosby záporné: 01,
 • prosby zmiešané: 01,
 • prepíš prosby a otázky do nepriamej reči: 01,
 • zmiešané: 01, 02, 03, 04,
 • reportovanie rozhovoru: 01,
 • opravte chyby v nepriamej reči: 01,
 • vyberte správny koniec vety: 01,