DEKLINATION VON NOMEN / Skloňovanie nemeckých podstatných mien

V nemčine rozpoznávame 3 typy skloňovania:

A. silné
B. slabé
C. zmiešané

A. SILNÉ SKLOŇOVANIE

Patria sem podstatné mená ženské rodu a väčšina podstatných mien mužského a stredného rodu.

A1. Skloňovanie s neurčitým členom

nemecké podstatné mená skloňovanie_neurčitý člen

GENITÍV: Pri mužskom a strednom rode môže byť koncovka -s alebo –es.
Koncovka –es sa používa pri podst. menách, ktoré:

 • sa končia na sykavky (-s, -sch, -st, -tz, -x, -z): des Tisches, des Satzes
 • sa končia na skupinu spoluhlások: des Arztes, des Bildes
 • sú jednoslabičné: des Mannes, des Kindes

Koncovka -s sa používa pri podst. menách:

 • končiacich na –el, -em, -en, -er, -chen, -lein: des Lehrers, des Häusleins
 • mnohých cudzích slovách: des Kinos, des Likörs
 • viacslabičných: des Automechanikers

Spodstatnené prídavné mená, čiže tie, ktoré sú odvodené od prídavných mien (napr. der Bekannte – známy) sa skloňujú ako prídavné mená.

Neurčitý člen nemá množné číslo:
j.č.: Ich habe ein Buch. x mn. č.: Ich habe Bücher.

A2. Skloňovanie s určitým členom

nemecké podstatné mená skloňovanie_určitý člen

– v 3. páde mn. č. majú podstatné mená koncovku –(e)n.
– členy sú v množnom čísle pre všetky rody rovnaké: die, der, den, die.

B. Slabé skloňovanie

Vo všetkých pádoch okrem 1. má podstatné meno koncovku -(e)n. Používa sa len pre podstatné mená mužského rodu:

 • živé bytosti s koncovkou -e: der Löwe – lev, der Kunde – zákazník,
 • národnosti s koncovkou -e: der Russe – Rus, der Deutsche – Nemec,
 • niekoľko ďalších: der Bär – medveď, der Bauer – roľník, der Nachbar – sused
 • cudzie slová označujúce povolanie, koncovky -ant, -at, -ent, -graf, -ist, -oge (der Assistent – asistent, der Pädagoge – pedagóg, der Fotograf – fotograf)

nemecké podstatné mená skloňovanie_B slabé

Podstatné mená der Bauer, der Nachbar a der Ungar majú v jednotnom aj množnom čísle koncovku -n, naproti tomu u der Herr je to -en.

C. Zmiešané skloňovanie

Koncovky sú rovnaké ako pri slabom skloňovaní, len v genitíve sa pridáva -s. Skloňuje sa podľa neho:

 • 7 podst. mien mužského rodu:
  der Buchstabe – písmeno
  der Frieden – mier
  der Funke – iskra
  der Gedanke – myšlienka
  der Name – meno
  der Wille – vôľa
 • 1 podst. meno stredného rodu:
  das Herz – srdce

nemecké podstatné mená skloňovanie_C zmiešané

Množné číslo

Existuje 5 typov tvorenia plurálu. Majú tieto koncovky:

 1. -e (die Schirme, die Gedichte…)
 2. -(e)n (die Seifen, die Regeln…)
 3. bez koncovky, s prehláskou alebo bez nej (der Vater – die Väter, das Leben – die Leben …)
 4. er (die Kinder)
 5. -s (die Kinos)

Zachovať sa môžu aj cudzojazyčné koncovky: (das Lexikon – die Lexika).

Najlepšie je naučiť sa pri každom novom slovíčku hneď aj jeho tvar v množnom čísle.

Ako vyjadrím ostatné (slovenské) pády?

Možno si kladiete otázku, kde sú zvyšné pády, ktoré poznáme v slovenčine.

 • Ak sa pred podstatným menom nachádza predložka, pád podstatného mena závisí od nej (jednotlivé predložky sa viažu s určitým pádom.
 • Pád podstatného mena určuje aj sloveso (rekcia slovies) – každé sloveso sa viaže s určitým pádom – a ten sa nemusí vždy zhodovať s tým, ktorý používame v slovenčine.