Porovnanie angličtiny so slovenčinou

ANGLIČTINA

Angličtina je germánsky jazyk, lebo stavia na dedičstve germánskych kmeňov Anglov, Sasov a Jútov, ktoré v 5. storočí osídlili Britské ostrovy.

Hoci to bol pôvodne syntetický jazyk, dnes je zväčša analytický, lebo počas 400-ročnej nadvlády Normanov si ho prostý ľud zjednodušil a odstránil všetko „nepotrebné“, medziiným aj koncovky. No a bez tých ťažko zistíme, o aký vetný člen (najmä podmet a predmet) a slovný druh ide, a už vôbec nie, v ktorom je čísle, páde a rode. Napr. work potom môžeme preložiť ako práca, prácou, práce, pracovná, pracovať atď. – viď nižšie „konverzia slovných druhov“.

AJ má pevný slovosled. Gramatické vzťahy sa vyjadrujú pomocou slovosledu a predložiek (niekedy aj prípon  a koncoviek). Je to akoby sme stavali dom z jednotlivých slov — kvázi tehál. Chýbajúce koncovky v AJ znemožňujú odlíšenie podmetu (kto, čo) od predmetu (komu/čomu, koho/čoho atď.)

Slovosled anglickej vety

SVOMPT

Slová vo vete nemôžem voľne prehadzovať ako v slovenčine, lebo tým mením jej význam! V angličtine staviame zo slov (tehál) vetu (dom) – a každá tehla má svoje presné miesto.

My friend is a teacher. x A teacher is my friend.
Môj priateľ je učiteľ. x Učiteľ je môj priateľ.

→ Viac o SVOMPT v článku od amerického lektora v Čechách: Barbarská zásada číslo jedna: SVOMPT

KONVERZIA SLOVNÝCH DRUHOV

V AJ je tendencia ku konverzii slovných druhov, t.j. prechodu slovných druhov. To znamená, že v závislosti od umiestnenia vo vete sa napr. podstatné meno mení na sloveso alebo prídavné meno. Napr. work = práca, pracovať i pracovný:

Konverzia slovných druhov

Zachované prvky synt. jazyka v angličtine

prípony:

 • -s – v množnom čísle podst. mien (books) a 3. osobe j.č. slovies (he works)
 • er, –est, – stupňovanie príd. mien pri krátkych slovách big – bigger – biggest (ALE analyticky = bez koncoviek sa stupňujú dlhé príd. mená: beautiful – more beautiful – most beautiful)
 • -ed – past simple (he worked)

AJ mala kedysi len prítomný a minulý čas, budúci čas tvorí len opisom. (Will = chcem; I will go = chcem ísť)

Prezentáciu o angličtine pozri aj TU.

SLOVENČINA

Je slovanský jazyk.

voľný slovosled, čiže poradie slov vo vete môžeme viacmenej voľne prehadzovať a predsa stále vieme, o aký vetný člen a slovný druh ide, a v akom je rode, čísle a páde – a to vďaka koncovkám, ktoré sú typické pre syntetický jazyk: Muž zožral vlka. Vlka zožral muž.

Budúci čas v SJ je analytický i syntetický:

 • u nedokonavých slovies: budem čítať, písať =  analytický prvok, slová skladám vedľa seba;
 • u dokonavých slovies:    prečítam, napíšem = syntetický prvok, pridávam predpony a mením koncovky.

ŠPECIFIKÁ SLOVNÝCH DRUHOV A GRAMATICKÝCH KATEGÓRIÍ

Rozdielna jazyková štruktúra angličtiny a slovenčiny má za následok to, že angličtina sa vyjadruje predovšetkým menným  a slovenčina slovesným spôsobom.

Špecifiká angličtiny:

 • Gramatické číslo pri nehmotných a látkových podstatných menách, čiže počítateľné/nepočítateľné;
 • Zámená v súvetiach: anglické zámeno často predchádza podstatné meno, ktoré zastupuje, napr. I gave it (akuzatív) to him (datív). – Dal som mu (datív) to (akuzatív).) Pri preklade do slovenčiny sa toto poradie obracia.
 • Prídavné meno vo funkcii prívlastku v angličtine sa v slovenčine môže stať príslovkou v postavení príslovkového určenia (napr. Frost was succeded by a rapid thaw – Mráz rýchlo vystriedal odmäk);
 • Anglický prívlastok (príd. meno) vytvorený z príčastia minulého času v SJ riešime inak (napr. An attempted overthrow in Ethiopia – pokus o prevrat…);
 • Perfektové a priebehové slovesné časy v slovenskom texte nahrádza slovesnými vidmi (dokonavými a nedokonavými slovesami);
 • Pasívne anglické konštrukcie (trpný rod) sa v AJ používajú nadmieru a do SJ sa spravidla prekladajú buď neosobnou konštrukciou alebo aktívnym rodom (it was donebolo to urobené urobilo sa to, urobili to; I was told = povedali mi);
 • AJ nadmieru používa modálne slovesá, ktoré hovoriaci používa nielen na vyjadrenie povinnosti či možnosti, ale tiež do akej miery je daná vec istá či možná. V SJ plnia tú istú funkciu častice. (I must have doneurčite som urobil; He might have comeAsi prišiel)
 • Neosobné tvary slovesa – gerundium, neurčitok a príčastie sa prekladajú aktívnym slovesom alebo vedľajšou vetou;
 • Náročné sú kondicionály (podmienkové vety);
 • Problematika nepriamej reči (reported speech) a posúvania slovesných časov (shifting of tenses).

POROVNANIE ANGLIČTINY A SLOVENČINY – PREHĽAD

Ak Vás zaujíma veľkosť slovnej zásoby v AJ a SJ, prečítajte si tento článok. Podľa neho má angličtina asi milión slov, kým slovenčine zhruba štvrť milióna.

HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI ANGLIČTINOU A SLOVENČINOU