NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY (Michal Dvorecký – Gudrun Mücke)

(Eastone Books 2012. 248 strán. Príloha MP3 CD. Brožované.

 Nemčina pre opatrovateľky je určená pre ľudí pracujúcich v rakúskych alebo nemeckých rodinách ako opatrovateľky či opatrovatelia. Je vhodná je samoukov aj návštevníkov špeciálnych prípravných kurzov. Je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť úplní začiatočníci aj pokročilí používatelia jazyka. Každá lekcia je venovaná určitej téme spojenej s opatrovaním seniorov, pričom zastúpené sú najdôležitejšie okruhy:

  • rodina a domácnosť,
  • nakupovanie,
  • jedlo a varenie,
  • ľudské telo
  • choroby a starostlivosť o chorého človeka

 Všetkými témami sprevádza čitateľa hlavná hrdinka knihy – opatrovateľka Jana, ktorá prichádza do Rakúska, aby sa postarala o najstarších členov rodiny Huberovej, a prežíva s nimi každodenné radosti, aj starosti, s ktorými možno ani nepočítala.
Učebnica obsahuje aj CD s nahrávkami nemeckých textov, prehľad základnej nemeckej gramatiky a najužitočnejších fráz či množstvo cvičení, pri ktorých sa rozhodne nebudete nudiť.

To učivo, ktoré sa v učebnici nenachádza a je doplnkové, je označené symbolom ♥

1. KAPITOLA

♥ Nemecká výslovnosť
Pozdravy, predstavovanie, zdvorilostné frázy

zámená osobné 1. pád
časovanie pravidel. slovies v prítomnom čase
slovosled v nemeckej vete
zámená opytovacie – wo, wie, was, woher

2. KAPITOLA

Duzen oder Siezen
Krajiny s členom a bez neho
Zápor s NEIN a NICHT
Podstatné mená a členy, mn. č. podstatných mien a člena
Podstatné mená a členy, rod, určitý a neurčitý člen
Číslovky
Opis izby – nábytok
Zápor s KEIN
Moja rodina. Rodinní príslušníci

3. KAPITOLA

časovanie nepravidelných slovies v prítomnom čase (slovesá so zmenou samohlásky)
slovesá s odlučiteľnými predponami (aj s. 44)
časti dňa (aj s. 45)
Časové údaje, frekvenčné príslovky + slovosled pri nich
Farby a druhy oblečenia

4. KAPITOLA

Skloňovanie podst. mien – 1. a 4. pád
Príslovky miesta
Wie finden Sie…? (väzba so 4. pádom)
Jednotky hmotnosti, balenia, kusy
Ovocie a zelenina, V obchode
V kaviarni/reštaurácii: Objednávanie a platenie – 01,

5. KAPITOLA

Modálne slovesá
Čo ješ/piješ rád/nerád?
Kategórie jedál
Rozkazovací spôsob
Koľko je hodín?
Narodeniny – Mesiace
Termíny – Dátumy – Číslovky radové
V kuchyni
Problémy, sťažovanie sa, kritické stavy

6. KAPITOLA

Préteritum pomocných slovies
Préteritum pravid. a nepravid. slovies
Predložky buď s 3. alebo 4. pádom (miestne)
Telefonovanie. Na pošte. Na úrade
Doma – Časti domu – Domácnosť

7. KAPITOLA

Privlastňovacie zámená + skloňovanie
Časti tela zozadu
Časti tela spredu
Čo ťa bolí?
Vnútorné orgány
Tvár
Osobné zámená – 1., 3. a 4. pád
Prídavné mená – stupňovanie
Ešte nie – už nie
Orientácia v meste

8. KAPITOLA

Zvratné slovesá
Príznaky I.
Príznaky II. – Vzhľad – Vlastnosti
Perfektum I. – pravidelné slovesá
Perfektum II. – nepravidelné slovesá
Perfektum III. – bez predpony ge-; ge+-en/-t
Perfektum otázky
Vety s modálnymi slovesami
Počasie

9. KAPITOLA

Predložky s 3. alebo 4. pádom
Člen – skloňovanie 1., 3. a 4. pád
Problémy pacientov
Ranná/večerná toaleta
Pomôcky pacienta
Pomôcky na večernú a rannú toaletu
Lieky
Lieky – aké, ako často a ako?
Budúci čas
Dátumy a číslovky – dni týždňa, mesiace, rad. čislovky
Čo si prajeme, blahoželania

10. KAPITOLA

Vedľajšie vety (als, wenn, seit, deshalb)
Vedľajšie vety – dass
Vedľajšie vety – weil
Voľnočasové aktivity
Ako sa udržiavať fit?