Iva Dostálová – James Branam: Angličtina pre pokročilých samoukov

Bratislava, Eastone Books 2009. Brožované. 256 s.

Po úspechu učebnice Angličtina pre samoukov Vám ponúkame jej druhý diel, určený mierne pokročilým študentom. Učebnica vznikla s ohľadom na potreby študentov – samoukov.

Štruktúra lekcií je rovnaká ako v predchádzajúcej učebnici – v každej lekcii sa postupne zoznámite s pokročilou gramatikou a tematicky zameranou slovnou zásobou. Kniha je rozdelená na pätnásť lekcií, každá piata lekcia je opakovacia.
Na konci knihy je prehľad nepravidelných slovies, kľúč k cvičeniam a anglicko-slovenský slovníček. Súčasťou učebnice je CD s audionahrávkou vo formáte mp3, ktoré obsahuje všetky dôležité texty, slovíčka a frázy.
V učebnici sa znovu stretnete s postavami z Angličtiny pre samoukov, ktoré však postupne uvoľnia miesto postavám novým. Hlavná hrdinka knihy vás prevedie všetkými úskaliami pokročilej anglickej gramatiky a spolu s priateľmi vám ukáže, ako správne používať angličtinu v reálnych životných situáciách. Príbehy z jej života sú vtipné a napínavé, takže budete zvedavo listovať ďalšie lekcie, aby ste sa dozvedeli, ako sa vyvinie jej osud. Smejte sa, plačte a žite spolu s postavami. Zabudnite na to, že sa učíte. Na konci knihy budete prekvapení výsledkom.

OBSAH:

Predslov
Výslovnosť                        

LESSON 1:
Reading 1: Postcard from Prague
Grammar: 
A. Prítomný čas
B. Minulý čas
C. Predprítomný čas
D. Budúci čas
Reading 2: Conventry Cats
Dialogue: Phoning from Prague

LESSON 2:
Reading 1: Looking for Love
Grammar:
A. Otázky tvoriace sa pomocou pomocných slovies
B. Otázky tvoriace sa inverziou (obrátením slovosledu)
C. Otázky s predložkou
D. Záporné otázky
E. Podmetové otázky
F. Nepriame otázky
Reading 2: Letters of Love
Dialogue: Tea and Romance

LESSON 3:
Reading 1: Upgrading
Grammar:
A. Predminulý čas
B. Podmienkové vety typu 3
C. Zmiešané podmienkové vety
D. Predložkové väzby prídavných mien
Reading 2: Making the Purchase
Dialogue: In an Electronics Shop

LESSON 4:
Reading 1: (Almost) Home at Last
Grammar:
A. Väzba prvého pádu s infinitívom po slovesách v trpnom rode
B. Väzba to have something done
C. Trpný rod pri slovesách s dvoma predmetmi
D. Tvorba prídavných mien príponami
Reading 2: Lonely in Coventry
Dialogue: At the Fire Brigade

LESSON 5:
Reading 1: A New Beginning
Reading 2: Good Friends Return
Dialogue: Driving Back to Coventry
Reading 3: Catching up with Paddy and Linda

LESSON 6:
Reading 1: Seeing the Future
Grammar:
A. Jednoduchý predbudúci čas
B. Priebehový predbudúci čas
C. Priebehový budúci čas
D. May
Reading 2: Logging on
Dialogue: Jaya’s Dream

LESSON 7:
Reading 1: Reality Returns
Grammar:
A. Nepravidelné slovesá
B. Frázové slovesá
C. Časová súslednosť
Reading 2: The Perfect Parent
Dialogue: In the Examination Room

LESSON 8:
Reading 1: Questions and Answers
Grammar:
A. Nepriama otázka
B. Tvorba opozít pomocou predpôn
Reading 2: Learning about Poland
Dialogue: Testing Knowledge

LESSON 9:
Reading 1: Making Conversation
Grammar:
A. Let, make, had better, would rather
B. Prídavná otázka
C. Vzťažné vety
Reading 2: Doing Homework
Dialogue: Talking to a Policeman

LESSON 10:
Reading 1: Love Hurts (and Teeth too)
Reading 2: Car Problems
Dialogue: Talking to Mechanics
Reading 3: Money Matters

LESSON 11:
Reading 1: The Other Side of the Story
Grammar:
A. Spojovacie výrazy
B. Želacie vety
Reading 2: The Price of Doing Business in Britain
Dialogue: At the Dentist’s

LESSON 12:
Reading 1: An Unexpected Visitor (Part I)
Grammar:
A. Príslovky
B. Účelové vety
C. – selves x each other
Reading 2: An Unexpected Visitor (Part II)
Dialogue: A Broken Relationship

LESSON 13:
Reading 1: The Big Date (Part I)
Grammar:
A. Gerundium
B. Infinitív
C. Slovesá s gerundiálnou i infinitívnou väzbou
D. A Friend of Mine
Reading 2: The Big Date (Part II)
Dialogue: The Planned Picnic

LESSON 14:
Reading 1: Going to Scotland
Grammar:
A. Do x Make
B. Poradie prídaných mien
C. Homonymá
Reading 2: Loch Ness
Dialogue: The Big Question

LESSON 15:
Reading 1: Pride and Prejudice
Reading 2: The Elopement
Reading 3: Coming Home
Dialogue: Family and Ice Cream
Anglické nepravidelné slovesá

Anglicko-slovenský slovník
Kľúč