AMERICAN ENGLISH PRONUNCIATION / Výslovnosť americkej angličtiny

american english pronunciationMätie vás, že niekto číta demand ako [di’ma:nd], kým iný ako [di’mæ:nd] a kladiete si otázku, ktoré je vlastne správne? Odpoveď je jednoduchá: výslovnosť americkej angličtiny (AE) sa líši od britskej (BE) a v tomto prípade tá prvá verzia pochádza od Brita, druhá od Američana. Aká je teda výslovnosť americkej angličtiny?

 • rotická, čo vlastne znamená, že R sa vyslovuje vždy, vo všetkých pozíciách,
  hard BE [ha:d] AE [har:d]
 • R je retroflexné: jazyk sa ohýba smerom dozadu a jeho špička sa nikde nedotýka vnútra úst.

Tak to bolo R. A čo ďalej? Americká angličtina je:

 • nosovejšia
 • P, T, K sa na začiatku neprízvučnej slabiky číta ako [b, d, g]:
  meeting [mi:diη], letter [ledər], written [ridn], property [prabədi], water [wa:dər]
  »»» ladder+latter [lædər], metal+medal [medl] a coating+coding [kəudiη] sa vyslovujú rovnako.
 • T je „odrezané“:
  intercourse [inərko:rs], international [inər’nešənl]; winter(+winner) [winər], twenty [tweni]
  ALE: toto neplatí, keď je na 2. slabike dôraz, ako napr. v entail [in’teil].
 • samohlásky sú trochu dlhšie (path, dance, pant)
 • yod-dropping = vypúšťanie [j] po alveolárnych (ďasnových) spoluhláskach, U znie ako [u:]:
  new [nu], suit [sut], duke [duk], resume [ri’zum], Tuesday [tuzdei], lute [lut]
 • britské [a:] sa číta [æ:]:
  class [klæ:s], pass [pæ:s], half [hæ:f],  laugh [læ:f], chance [čæ:ns],
  ALE: nie pred R: car [ka:r], star [sta:r], hard [ha:rd]
  »»» Táto typická americká výslovnosť nie je americký prvok, ale staršia anglická výslovnosť, ktorá bola v Anglicku bežná až do 2. polovice 18. storočia.
 • britské [o] sa číta ako [a]:
  hot [ha:t], not [na:t], coffee [ka:fi], doctor [da:ktə], comedy [ka:mədi], college [ka:lidž]
 • britské [a] sa číta ako [ə]:
  hurry [həri], courage [kəridž],
 • britské [ei] a [əu] sa vyslovuje ako [eit] a [ou] = druhá zložka dvojhlásky je veľmi oslabená:
  gate [geit], hate [heit], home [houm]
 • dlhé samohlásky sa pred neznelou spoluhláskou krátia: hard [ha:rd] x heart [hart]
 • krátka samohláska sa v prízvučnej slabike predlžuje aj pred neznelými spoluhláskami:
  not [na:t], office [a:fis]
 • hláska [h] sa v skupine WH jasne vyslovuje:
  white [hwait], where [hweər], wheat [hwi:t]
 • vedľajší prízvuk je veľmi výrazný, najmä v slovách zakončených na:
  ary   cemetery BE [‚semitri], AE [,semi’teri]
  ory   laboratory BE [lə’borətəri], AE [‚læbrə,to:ri]
  ery
  ative
  mony testimony BE [‚testiməni], AE [‚testə,məuni]
 • -ile sa namiesto britského [ail] v kratších slovách vyslovuje krátko [(∂)l]:
  fertile [fə:tl], hostile [ha:stl], fragile [fræ:džl]
 • niektoré slová majú úplne inú výslovnosť ako v BE:
  ration BE ‚ræšən AE ‚reišən
  clerk BE ‚kla:k/  AE ‚klə:rk
  schedule BE ‚šedju:l AE ‚skedju:l
  either BE ‚aiðə AE ‚i:ðər
  neither BE ‚naiðə AE ‚ni:ðər
  address BE ə’dres AE ‚ædres
  advertisement BE əd´və:tismənt AE ,ædvə’taizmənt
 • – [i] je takmer ako [ə]: timid [təməd], America [ə’merəkə], but city [sidi]

Dúfam, že teraz je to už jasnejšie 🙂 A keby vás zaujímali aj odlišnosti v slovnej zásobe, veľmi stručný prehľad je tu: Know Your English: British vs American.