ZÁPOR V NEMČINE – Verneinung, Negation

V nemčine môžeme zápor vyjadriť niekoľkými spôsobmi, rovnako ako v slovenčine.

1/ NEIN – nie

Bist du müde? → Nein, ich bin nicht müde.
Gehst du heute nach Hause? → Nein, ich bleibe hier.

2/ NICHT – ne-

Pomocou slovíčka nicht popierame sloveso a stojí hneď za ním. Vo vete býva často na konci, pri vetnom rámci na predposlednom mieste.

Wohnst du in Pressburg? – Ich wohne nicht in Pressburg, ich wohne in Trnava.
Bist du 18 Jahre alt? – Ich bin nicht 18 Jahre alt, ich bin 30 Jahre alt.

3/ KEIN – žiadny

Slovíčko „kein“ môže stáť vo vete samostatne alebo pred podstatným menom. Prekladáme ho rôznym spôsobom, podľa kontextu.Skloňuje sa ako neurčitý člen, pred ktorý vlastne len pridáme „k-„:

3A/ samostatne

Keď sa „kein“ nevzťahuje k žiadnemu podstatnému menu, znamená „nikto„.
Keiner sagt das. Nikto to nevraví.
Ich habe keinen gesehen. Žiadneho som nevidel

3B/ pred podstatným menom

Ich habe kein Buch. Nemám žiadnu knihu.
Heute kann ich dir kein Geld geben. Dnes ti nemôžem dať (žiadne) peniaze.

4/ INÝ SPÔSOB VYJADRENIA ZÁPORU

Jeden zápor v nemeckej vete

Na rozdiel od slovenčiny môže byť v nemeckej vete len jeden zápor.

SJ: 3 zápory    Nikdy som nič neurobil.
NJ: 1 zápor      Ich habe nie etwas gemacht.

1 – Er wird kaum noch kommen. Sotva ešte príde.
2 – Nie(mals) habe ich ihn so wütend gesehen. Nikdy som ho nevidel takého zúrivého.
3 – Niemand kommt. Nikto nepríde.
4 – Ich habe nichts gesehen. Nič som nevidel
5 – Ich kann sie nirgends finden. Nikde ju nemôžem nájsť.
6 – Hier kann man nirgendwo parken. Nikde sa tu nedá parkovať.
7 – Ich bin weder hungrig, noch durstig. Nie som ani hladný, ani smädný.

UMOCNENIE ZÁPORU

Môžeme umožniť pomocou slovíčok gar a überhaupt (vôbec nie).

Es ist gar nicht möglich. Nie je to vôbec možné.
Ich habe gar keine Bücher. Nemám vôbec žiadne knihy.

SLOVENSKÉ „UŽ NIE“ – nicht mehr

Slovenské spojenie „už nie“ nesmieme prekladať doslova, ale pomocou spojenia „nicht mehr“, „kein mehr“:

Už neprídem. Nesprávne: Ich komme schon nicht nicht mehr.
nechcem robiť žiadne cvičenie. Ich will keine Übung mehr machen.
to nikdy neurobím. Ich werde das nie mehr machen.

ONLINE CVIČENIA:

CVIČENIA V TLAČENÝCH UČEBNICIACH:

  • Školní kurz gramatiky (INFOA 2008):
    lekcia 17 (nicht) s. 40
    lekcia 18 (kein)  s. 42
    lekcia 19 (ostatné) s. 44
  • Cvičebnice německé gramatiky (POLYGLOT 2008):
    18. lekcia „Negation“, s. 298