COMPARISON OF ADJECTIVES / Stupňovanie anglických prídavných mien

Stupňovanie používame na porovnávanie vecí a osôb, vyjadrujeme ním, v akej miere majú dané osoby/veci určitú vlastnosť, prípadne kto je nadradenejší.

V slovenčine prídavné mená stupňujeme
1) pravidelne – meníme len koncovky (červený – červenší – najčervenší)
2) nepravidelne – mení sa slovo (zlý – horší – najhorší).

V angličtine stupňujeme troma spôsobmi:
1.      príponami –er a –est
2.      opisom (more a most)
3.      nepravidelne.

Pri stupňovaní v angličtine nás môže zaujímať, koľko slabík má slovo, ako sa končí, prípadne akého je pôvodu.

Koľko slabík?

Jednoslabičné slová pochádzajú zväčša zo staroangličtiny a stupňujú sa koncovkami.
Viacslabičné slová sú zväčša prevzaté z iných jazykov a používame pri nich najmä opis. Ak sme pri 2-slabičných slovách na pochybách, ako ich máme stupňovať, použime radšej opis.

2. stupeň sa nazýva comparative [kəm‘pærətiv]=  komparatívny, lebo ním porovnávame (to compare = porovnať) veci alebo osoby, vravíme, že niekto je lepší, horší, vyšší atď.
3. stupeň sa nazýva superlative [su:‘pələtiv] = superlatívny. Aj v slovenčine povieme, že o niekom sa hovorí v superlatívoch – je teda NAJ, jedinečný, vynikajúci.

POZOR: V 3. stupni je vo všetkých typoch stupňovania určitý člen THE, ak za ním nasleduje podstatné meno.
Napr. v nasledujúcej vete THE nedávame, lebo nenasleduje podstatné meno:
              The park ist most beautiful in spring.

1.      STUPŇOVANIE PRÍPONAMI –ER a –EST

V 2. stupni pridávame koncovku –ER, v 3. stupni –EST.
Pri príd. menách končiacich na tiché –E pridávame len –R a –ST.

pure – purer – the purest

1.1    Jednoslabičné (monosyllabic) slová

new – newer – the newest

1.2    Dvojslabičné (disyllabic) slová končiace na –y, -er, -le, -w

-Y:    easy – easier – the easiest
-ER:  clever – cleverer – the cleverest
-LE:  simple – simpler – the simplest
-W:   yellow – yellower – the yellowest

Pravopisné zmeny:

 • Koncová spoluhláska sa zdvojuje, ak je pred ňou jedna prízvučná (stressed) samohláska:
  slim –slimmer – the slimmest, ALE: near – nearer – the nearest
 • -Y sa mení na –IE
  ugly – uglier – the ugliest, ALE: shy – shyer – the shyest

Výslovnosť:

koncovka –EST sa vyslovuje [ist], napr. newest [nju:ist], biggest [bigist]

2.      STUPŇOVANIE OPISOM MORE A MOST

Používa sa pre 2-slabičné slová neuvedené v bode 1.2  a viacslabičné slová, pred ktoré kladieme príslovky more a most.

beautiful – more beautiful – the most beautiful

3.      NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVANIE

good/well – better – the best
bad – worse – the worse
little – less – the least
little – smaller – the smallest
much/many – more – the most

far – farther/further – the farthest/furthest
»  tvar s U sa používa len pre poradie/čas (ďalší);
pre vzdialenosť (vzdialenejší, ďalej) používame obidva tvary

late – later/latter – latest/last
» prvý tvar je pre čas, druhý pre poradie (ďalší)

DVOJTVARY:

 • common – commoner / more common – the commonest / most common
 • likely – likelier / more likely – the likeliest / most likely
 • old – older/elder – the oldiest / eldest (tvar s E sa používa pre rodinu
 • pleasant – pleasanter / more pleasant – the pleasantest / most pleasant
 • polite politer / more polite – the politest / most polite
 • simple – simpler / more simple – the simplest / most simple
 • stupid – stupider / more stupid – the stupidest / most stupid
 • subtle – subtler / more subtle – the subtlest
 • sure – surer / more sure – the surest / most sure

Pri porovnávaní môžeme použiť nasledujúce výrazy:

than (ako, než):
She’s taller than me. Je vyššia ako ja.

as – as (taký … ako)
She’s as tall as me. Je taká vysoká ako je.

not as/so … as (nie taký … ako)
She’s not as/so tall as me. Nie je taká vysoká ako ja.

VIDEÁ:

comparative adjectives – 5:31
superlative adjectives – 4:14
making comparisons – 4:23

CVIČENIA:

stupňovanie: 01, 02, 03,
stupňovanie vo vetách: 01, 02,
stupňovanie s –er a –est: 01, 02,

2.stupeň: 01, 02, 03, 04, 05, 06,
3.stupeň: 01, 02, 03, 04,
2.a 3.: 01, 02, 03, 04,
napíš tvary 2. a 3. stupňa: 01, 02, 03, 04, 05,

porovnávanie na základe textu: Los Angeles 01 , London 02,

porovnávanie so zosilňujúcimi výrazmi:
as – as:  01, 02,

» » » Ďalšie články o anglických prídavných menách hľadaj v rozbaľovacom zozname napravo,
kategória A*GRAMATIKA » Prídavné mená.