PASSIVE VOICE / Trpný rod v angličtine

Trpný rod sa v angličtine používa v oveľa väčšej miere ako v slovenčine. Do slovenčiny ho väčšinou prekladáme činným rodom. Pri trpnom rode sa dôraz kladie na činnosť, nie na to, kto ju vykonáva.

TVORENIE:

sloveso TO BE v príslušnom čase + minulé príčastie plnovýznamového slovesa (= 3. tvar)

Samotné sloveso je vo všetkých časoch použité v 3. tvare, čas vyjadruje pomocou slovesa TO BE, čiže skloňujeme len to. Najčastejšie používané tvary sú uvedené v tabuľke.

1 – This car was made in Germany. Toto auto bolo vyrobené/vyrobili v Nemecku.
2 – Our rooms are being painted. Naše izby maľujú.
3 – These songs were composed by Beatles. Tieto piesne zložili Beatles.
4 – Meals were being served. Jedlá boli podávané. Práve podávali/sa podávali jedlá.
5 – It has been made. Bolo to urobené. Urobili to.
6 – It had been prepared. Bolo to pripravené. Pripravili to.
7 – When will the postcard be sent? – Kedy tú pohľadnicu pošlú?
8 – It will be being washed. Bude to umývané. Bude sa to umývať.
9 – In a week’s time the invoice will have been paid. O týždeň bude faktúra zaplatená.
10 – It would be finished soon. Bolo by to čoskoro dokončené. Čoskoro by sa to dokončilo.
11 – It would be being cooked. Bolo by to varené. Varilo by sa to.

Priebehový tvar trpného rodu v angličtine ma oproti jednoduchému naviac „being„.

POUŽITIE:

Trpný rod použijeme vtedy, keď nás činiteľ deja nezaujíma, je zrejmý, známy alebo nie je dôležitý.
Ak ho predsa len chceme uviesť, urobíme tak pomocou predložky „by„:
This play was written by Shakespeare
.

ZMENA ČINNÉHO RODU NA TRPNÝ

Keď meníme vetu z činnej na trpnú, predmet v činnej vety sa stáva podmetom trpnej vety.
Činiteľa deja môžeme buď uviesť po predložke BY, alebo ho vynecháme.

DVA PREDMETY VO VETE

Ak sú vo vete dva predmety, podmetom v trpnej vete sa zvyčajne stáva osoba:

…………………….1         2
They didn’t give him the book.     

 1. He wasn’t given the book
 2. The book wasn’t given to him.

CVIČENIA:

Rozpoznávanie trpného rodu v texte:

Prítomný čas (Present):

 • jednoduchý – tvorba: 01,
 • jednoduchý – zmena činného na trpný: 01, 02,
 • jednoduchý – doplň správny tvar01,
 • priebehovýzmena činného na trpný –  01,
 • činný alebo trpný rod? – 01,

Minulý čas (Past):

 • jednoduchý – tvorba: – 01, 02,
 • jednoduchý – zmena činného na trpný: 01, 02,
 • jednoduchý – doplň správny tvar: 01,
 • priebehový – zmena činného na trpný: 01,
 • činný alebo trpný? – 01, 02,

Predprítomný čas (Present Perfect):

 • tvorba01, 02
 • zmena činného na trpný01,
 • činný alebo trpný?01,

Predminulý čas (Past Perfect):

 • zmena činného na trpný01,

Budúci čas I (Future I):

 • tvorba01,
 • zmena činného na trpný01,
 • činný alebo trpný? – 01,

Budúci čas II (Future II):

 • zmena činného na trpný01,

Zmiešané časy:

 • zmena činného na trpný01, 02, 03,
 • TEXT – jednoduchý prítomný a minulý – činný alebo trpný rod? – 01, 02, 03,
 • doplň správny tvar01,

2 predmety:

 • zmena činného na trpný01, 02,

Osobný pasív

 • pretransformuje vety na trpné01,

S pomocnými slovesami:

 • zmena činného na trpný01,

 » » » Ďalšie články o anglických slovesách hľadaj v rozbaľovacom zozname napravo,
kategória A*GRAMATIKA » Slovesá.