DAS PASSIV / Trpný rod v nemčine

Trpný rod sa v nemčine používa oveľa častejšie ako v slovenčine. Používame ho vtedy, keď je dôraz na činnosti, nie na osobe, ktorá ju vykonáva. Činiteľ nás nezaujíma,  nie je dôležitý alebo známy, prípadne je zrejmý. Aj chceme činiteľa deja predsa len uviesť, urobíme tak pomocou predložky durch.

Trpný rod sa v nemčine tvorí pre všetky časy a tvoria ho len prechodné slovesá (transitive Verben) – sú to slovesá, ktoré sa viažu s predmetom v 4. páde.

TVORBA:

Prítomný čas

Préteritum

Perfektum

Plusquamperfektum

PREHĽAD ČASOV:

s modálnym slovesom:

POZOR na slovosled vo vedľajších vetách:

 • s modálnym slovesom, prítomný čas
  Ich weiß, dass hier nicht geparkt werden darf.
 • s modálnym slovesom, perfektum
  Es tut uns leid,  dass sie nicht schneller haben bedient werden können.

Er weiß, wann das Essen serviert werden wird.
lepšie:
Er weiß, wann das Essen wird serviert werden.

DRUHY PASÍVU

 • priebehový (Vorgangspassiv) – vyjadruje priebeh činnosti
  Das Bild wird gemalt.
  Obraz sa maľuje / maľujú. (maľovanie je v plnom prúde)
 • stavový (Zustandspassiv) – vyjadruje stav
  Das Bild ist gemalt.
  Obraz je namaľovaný. (jeho stav: fertig)

Nezamieňať!

PREKLAD TRPNÉHO RODU DO SLOVENČINY

Trpný rod sa v slovenčine používa v oveľa menšej miere ako v nemčine.

Nemecký trpný rod prekladáme pomocou

 • „sa“ (maľuje sa, vyrába sa, upratuje sa) alebo
 • činného rodu (maľujú, vyrábajú, upratujú).

Der Wagen wird zusammengebaut. Auto sa montuje / montujú.
Die Katze wird gefüttert. Mačku kŕmia.

WERDEN + PRÍDAVNÉ MENO (často v 2. stupni)

Označuje proces, do slovenčiny sa zväčša prekladá slovesom:

Die Tage werden kürzer.             Dni sa skracujú.
Die Nächte werden länger.        Noci sa predlžujú.
Sie wird größer.                        Rastie.

»»» Ďalšie články na DEEN Deutsch viď rozbaľovací zoznam napravo, kategórie N***.