English is easy – Lesson 1

POROVNANIE ANGLIČTINY SO SLOVENČINOU
Prečítajte si článok TU, najmä ohľadne slovosledu, ktorý sa v učebnici osobitne nepreberá, tiež TU.

Reading 1:

Paddy Brown (PREDSTAVENIE SA)
Cvičenia:
♥ Wordskills Basic: 60A – Introductions

Grammar:

A. Osobné a privlastňovacie zámená
Angličtina má prirodzený rod, slovenčina gramatický (preto je napríklad kniha ženského rodu, „tá“ kniha). „Bezkoncovkové“ pravidlo platí aj pre prídavné mená, napr. „small“ znamená malý, malá, malé, malí a všetky ich vyskloňované tvary.

Cvičenia:
* online: 01, 02, 03, 04, 05,
* cvičebnica: 1.6

B. Časovanie slovesa be
Angličtina nerozlišuje medzi vykaním a tykaním, to rozpoznáme podľa toho, či sa dotyční oslovujú krstnými menami alebo priezviskom. „You“ teda znamená „ty“, „vy“ a „Vy“. Preto musí prekladateľ pri preklade knihy zistiť, kedy postavy prešli z vykania na tykanie, aby sa nestalo, že manželia si ešte aj počas svadobnej noci budú vykať…

C. Časovanie slovesa have
D. Časovanie slovesa have got
Cvičenia
* online: 01, 02,
* cvičebnica: 1.5., 1.7, 1.8
Typická črta angličtiny: slovesá majú v 3. osobe jednotného čísla koncovku -s, preto „he/she/it has
Otázky sa v angličtine tvoria 2 spôsobmi, v tejto 1. lekcii sa učíme spôsob tvorby pomocou tzv. inverzie, čiže prehodením poradia podmetu a prísudku (osoby a slovesa).
Otázka a zápor pre „have“ a „have got“ sa bude preberať v 2. lekcii.

Reading 2:

Anne (RODINA)
Cvičenia:
* cvičebnica: 1.2, 1.3, 1.4, 1.8
* Wordskills Basic: 10A Family Tree
* svojpomocne: Nakreslite si svoj rodostrom a precvičte si pritom slovnú zásobu.
Dodatočné slovíčka:
parents [pærents]- rodičia
siblings [sibliηz] – súrodenci
uncle [aηkl] – znamená aj „ujo“

Dialogue

(POZDRAVY)
Cvičenia:
♥ Wordskills Basic 60B: Meeting a friend, 61: I can use special greetings

DOPLNKY

1. VÝSLOVNOSŤ NEURČITÝCH ČLENOV „A, AN“
Ak slovo končí na spoluhlásku a za ním nasleduje slovo začínajúce na samohlásku, spoluhláska „prechádza“ k samohláske a tvorí s ňou slabiku:
have a…            [hæ-və]
have got a …     [hæv ‘go-tə]
have got an …   [hæv ‘go-tən]
he’s a …             [hi:’zə]
is a…                     [i’zə]
it is a…               [i’ti-zə]
it is an…            [i‘tizən]
it isn’t…              [i‘tiznt]
in a…                    [i‘nə]
we’re a               [wi:’rə]

→ Návrat na úvodný článok TU.