ADJECTIVES / Anglické prídavné mená

Prídavné mená bližšie určujú podstatné mená, teda nám viac o nich povedia. Na rozdiel od slovenčiny majú prídavné mená v angličtine stále rovnaký tvar, nečakajte teda žiadne koncovky. 

Čiže po slovensky povieme napr. bystrý/á, bystrého/ej, bystrému/ej, bystrého/ú, bystrom/ej, bystrým/ou, ale po anglicky, div sa svete, je to stále rovnaké slovo: smart. 

Ako teda zistíme, aký je to rod (mužský, ženský alebo stredný) a či je to vôbec prídavné meno? A v akom je čísle a páde? Podľa 1) podstatného mena, ktoré za ním nasleduje, a 2) podľa postavenia vo vete (konverzia slovných druhov).

Aby sme to ešte trochu skomplikovali, niekedy sa vo funkcii prídavných mien používajú aj podstatné mená: ak teda vo vete vidíte za sebou dve slová, ktoré sa tvária ako podstatné mená, to prvé je prídavné meno, napr. work contract = pracovná zmluva. O konverzii slovných druhov si prečítaj v článku Porovnanie AJ so SJ.

DELENIE ANGLICKÝCH PRÍDAVNÝCH MIEN

  • akostné/kvalitatívne – označujú vlastnosti vnímané zmyslami. Dajú sa stupňovať. Niektoré sa nepoužívajú s príslovkou very – viď článok Silné a slabé prídavné mená (pripravuje sa). Napr. deep, bright.
  • vzťahové/relačné/klasifikujúce – označujú svoje vzťah k slovám. Nestupňujú sa a s niektorými nepoužívame príslovku very. Vyjadrujú vlastnosť vzťahujúcu sa na veci. Napr. drevený – nemôžeme povedať „drevenejší“ stôl. Napr. eye disease.
  • privlastňovacie (sú to vlastne privlastňovacie zámená)
  • dejové (-ing vyjadrujú okamžitý stav)
  • stavové – opisujú stabilné povahové vlastnosti

TVORBA ANGLICKÝCH PRÍDAVNÝCH MIEN

Dobrý výklad s prehľadnými tabuľkami je TU – dočítate sa o predponách, príponách a zložených prídavných menách.

SLOVOSLED ANGLICKÝCH PRÍDAVNÝCH MIEN

Viď článok Poradie anglických prídavných mien.

» » » Ďalšie články o anglických prídavných menách viď v rozbaľovacom zozname napravo, kategória A*GRAMATIKA » Prídavné mená

PRÍDAVNÉ MENÁ – CVIČENIA:

KNIHY: