ROZKAZOVACÍ SPÔSOB V NEMČINE / Das Imperativ

Rozkazovací spôsob sa používa na vyjadrenie výzvy, rozkazu, prosby, napomenutia, či varovania.

JEDNOTNÉ ČÍSLO – 2. osoba

Tvoríme ho pridaním koncovky –e ku kmeňu slovesa.
Osobné zámeno du vypúšťame.
Kmeň vytvoríme:

  1. odtrhnutím koncovky –(e)n od neurčitku alebo
  2. odtrhnutím koncovky –st.

sage!, mache!, lerne!

Ďalšie pravidlá:

Vypúšťanie koncovky – e

Koncovka –e sa často vypúšťa, najmä v hovorovej reči a vždy pri nepravidelných slovesách, takže zostane samotný kmeň: fahr!, schlaf!, lauf!. Táto zmena sa naznačuje tým, že e býva uvedené v zátvorke, čiže sa môže, ale nemusí použiť: fahr(e)

-e sa vypustiť nemôže, ak sa:

a)      sloveso končí na ťažko vysloviteľnú skupinu hlások (spoluhláska + m/n): zeichne!, turne!, atme!
b)      kmeň slovesa končí na –eln, –ern, ig, – alebo –d, –t: ang(e)le!, fei(e)re!, ändere!, spende!, warte!

Prehláska

Nepravidelné slovesá, ktoré v 2. a 3. osobe j.č. majú kmeňovú prehlásku (napr. a(u) » ä(u)), tvoria rozkazovací spôsob bez nej.  Koncové –e sa vypúšťa. du lässt » lass! du hältst » halt!

Zmena kmeňovej hlásky

Pravidelné slovesá, ktoré v 2. a 3. osobe j.č. menia kmeňovú hlásku e na i(e)  túto zmenu zachovávajú aj v rozkaze. Koncové –e sa vypúšťa.

lesen – du liest – lies!
essen – du isst – iss!
brechen – du brichst – brich!

MNOŽNÉ ČÍSLO

Množné číslo – 1. osoba

Rozdiel oproti oznamovaciemu spôsobu je len v obrátenom slovoslede. Ku zmene kmeňovej hlásky alebo prehláske nedochádza: gehen wir! machen wir!

Množné číslo – 2. osoba

Tvorí sa pomocou prípony –t  alebo –et (kvôli výslovnosti pri slovesách končiacich na –d/-t), takže je zhodný s oznamovacím spôsob, ale vypúšťame osobné zámeno ihr. geht! macht!

Množné číslo – 3. osoba – vykanie

Rozdiel oproti oznamovaciemu spôsobu je len v obrátenom slovoslede. Ku zmene kmeňovej hlásky alebo prehláske nedochádza. gehen Sie! machen Sie!

ROZKAZ PRI POMOCNÝCH SLOVESÁCH – haben, sein, werden

SLOVESÁ S ODLUČITEĽNOU PREDPONOU

Ak má sloveso odlučiteľnú predponu, tá je na konci vety: Zieh dir das an!

ZVRATNÉ SLOVESÁ

Pri tvorbe imperatívu zvratných slovies sa musí použiť zvratné zámeno v príslušnej osobe:

ZJEMNENIE ROZKAZU

Aby rozkaz neznel tvrdo, často používame slovká bitte, mal, doch: Kommen Sie bitte mal! Sag doch!

CVIČENIA:

Jednotné číslo – 2. osoba:

Množné číslo – 2. osoba: 01,

Množné číslo – 3. osoba: 01,

Rozkaz v ktorej osobe je to? 01,

Tvorte tvary – du, ihr, Sie: 01, 02, 03, 04, 05,

Slovesá s odlučiteľnou predponou: 01,

Zvratné slovesá: 01,

Doplňovačka do textu – vyber správny tvar: 01,

Tvorba viet s rozkazom: 01,

.pdf s kľúčom: 01,

 

Teória po nemecky: 01,