SUBJECT AND OBJECT QUESTIONS / Podmetové a predmetové otázky v angličtine

Ako naznačuje názov, týmito otázkami sa pýtame na podmet a predmet anglickej vety. ♦♦♦ POZOR: Podmetové otázky: Ďalšie vzorové vety: I served him.                   Obslúžil som ho.→ Who served him?         Kto ho obslúžil? (podmet)→ Who did you serve?     Koho si obslúžil? (predmet – akuzatív) He called me.                … Čítať viac

REPORTED SPEECH / Nepriama reč v angličtine

Reported speech alebo indirect speech je nepriama reč. Pomocou nej reprodukujeme slová inej osoby. V angličtine pri tomto procese treba dodržiavať určité pravidlá (časová súslednosť). Každopádne pri posunoch zohráva svoju úlohu aj logika, treba sa zamyslieť nad tým, kto, čo, kde, kedy a komu vlastne povedal. V uvádzacích vetách používame podľa kontextu rôzne slovesá, napr. say, tell, … Čítať viac

ENGLISH CONDITIONALS / Anglické kondicionály

Použitím určitého kondicionálu vyjadrujeme, do akej miery vnímame podmienku (condition) ním vyjadrenú ako splniteľnú, realizovateľnú. Reálnosť a nereálnosť podmienok 0. a 1. kondicionál vyjadrujú reálne podmienky, 2. a 3. nereálne. Prehľad kondicionálov – vzorové vety Rovnaká vzorová veta vo všetkých časoch. (béžová tabuľka pre sloveso to be, žlté tabuľky sú pre ostatné slovesá): Prehľad časov … Čítať viac